Informácie: PN: 0117 297 004

297 je vysokokvalitný silikónový sprej s vynikajúcimi klznými, separačnými a mazacími vlastnosťami.... zistiť viac

11,88 €
4,75 €
Na sklade
  • Za tento produkt získate 4 body
  • Osobný odber v showroome zdarma!
  • Pri nákupe nad 100,00 € máte dopravu zdarma!

Popis produktu

VLASTNOSTI: 297 je vysokokvalitný silikónový sprej s vynikajúcimi klznými, separačnými a mazacími vlastnosťami. Má skvelú kompatibilitu s materiálmi a vysokú teplotnú odolnosť od -50°C do +250°C. Zabraňuje lepeniu, opotrebovaniu a eliminuje nepríjemné škrípavé zvuky. Skvele odpudzuje vlhkosť a chráni gumové diely pred námrazou. 297 je bezfarebný.

OBLASTI VYUŽITIA: 297 je vhodný ako klzná kvapalina a mazivo pre všetky pohybujúce sa diely strojov, plastových dielov, dielov vo vozidlách, v tlači a v papierenskom priemysle. 297 je tiež vhodný ako tvarovacie činidlo v plastikárskom priemysle a pre povrchovú ochranu a starostlivosť.

APLIKÁCIA: Dôkladne vyčistite jednotlivé diely. Pred použitím dobre pretrepte. 297 nastriekajte na požadovaný diel z 20 cm vzdialenosti.

TECHNICKÉ ÚDAJE: teplotná odolnosť : -50°C až +250°C, Farba: bezfarebný.

OBSAHUJE: Uhľovodíky, C6-C7, n-alkány, iso-alkány, cyklické, <5% n-hexánu Uhľovodíky, C7, n-alkány, iso- alkány, cykloalkény, 2-Propanol. EUH208 Obsahuje (R)-1-metyl-4-(prop-1-én-2-yl)cyklohexén; (+)-limonén. Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Dráždi kožu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. Neprepichujte alebo nespaľujte, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nevdychujte Aerosól. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: umyte veľkým množstvom vody. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.  Môže vyvolať alergickú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pre profesionálne použitie.

Technické parametre

Objednávacie číslo:
0117 297 004

Variácie

Na sklade
17,76 €
6,22 €
Posledné 3 kusy
15,00 €
5,50 €
Na sklade
14,28 €
5,71 €

Spýtajte sa odborníka

Otázka k tovaru: STAHLMANN Silikónový sprej 297, 400 ml

Hodnotenia produktu

-
0 hodnotení