Informácie: PN: 0117 195 005

195 je vysokovýkonný čistič pre priemyselné požitie na báze uhľovodíkov s terpénmi.... zistiť viac

15,36 €
6,14 €
Na sklade
  • Za tento produkt získate 6 bodov
  • Osobný odber v showroome zdarma!
  • Pri nákupe nad 100,00 € máte dopravu zdarma!

Popis produktu

VLASTNOSTI: 195 je vysokovýkonný čistič pre priemyselné požitie na báze uhľovodíkov s terpénmi. Má skvelé čistiace a rozpúšťacie vlastnosti aj v prípade, že je nečistota veľmi koncentrovaná a odolná. 195 je šetrný k povrchom a kompatibilný s plastovými a lakovanými dielmi, pretože neobsahuje acetón. Má nízku rýchlosť odparovania.

OBLASTI VYUŽITIA: 195 skvele odstraňuje zvyšky lepidiel, lepiacich pások a značkovacích farieb. Používa sa tiež ako čistič strojov, plastových a kovových povrchov. 195 možno použiť aj ako predbežný čistič pre lepiace účely. Je vhodný aj na čistenie brzdových kotúčov.

APLIKÁCIA: Čistič nastriekajte na znečistenú plochu a nechajte pôsobiť v prípade potreby utrite handrou. Pri silnom znečistení proces zopakujte viac krát. Pred aplikáciou prípravku na lakované, plastové a gumené plochy si vopred otestujte znášanlivosť s materiálmi

TECHNICKÉ ÚDAJE: Farba: bezfarebný.

OBSAHUJE: Uhľovodíky, C6-C7, n-alkány, iso-alkány, cyklické, <5% n-hexánu Uhľovodíky, C7, n-alkány, iso- alkány, cykloalkény (R)-1-metyl-4-(prop-1-én-2-yl)cyklohexén; (+)-limonén Alpha-Pinene (2,6,6-Trimethyl-Bicyclo(3,1,1)Hept-2-en). Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. Neprepichujte alebo nespaľujte, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nevdychujte Aerosól. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: umyte veľkým množstvom vody. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. Kontaminovaný odev vyzlečte.

PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pre profesionálne použitie.

Technické parametre

Objednávacie číslo:
0117 195 005

Variácie

Spýtajte sa odborníka

Otázka k tovaru: STAHLMANN Priemyselný čistič 195, 500 ml

Hodnotenia produktu

-
0 hodnotení